Miejski Zarząd Nieruchomości informuje, iż w związku z zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfą za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na okres od 13.06.2018-12.06.2021, okres rozliczeniowy dot. rozliczenia zimnej wody i odprowadzenia ścieków ulegnie zmianie na system letni, co w praktyce oznacza odejście od dokonywania odczytów wodomierzy na dzień 31 grudnia każdego roku, a dokonywanie ich na dzień 30 czerwca każdego roku. 

Z uwagi na powyższe informujemy, iż na przełomie mies. VI/VII odbędą się odczyty wodomierzy indywidualnych we wszystkich lokalach usyt. w budynkach administrowanych przez tut. zakład. Terminy odczytów wskazane zostaną poprzez umieszczenie ogłoszeń w poszczególnych budynkach.

 

Ponadto w związku z trwającym rozliczeniem zużycia wody i odprowadzenia ścieków za rok 2019, przypominam iż, w przypadku nieobecności lokatorów, obowiązkiem najemcy było przekazanie administratorowi nieruchomości, w terminie do dnia 15.01.2020 r. odczytu stanu wodomierzy. W przypadku braku przekazania stanu wodomierza w w/w terminie, rozliczenie zużycia wody i odprowadzenia ścieków za 2019 r. nastąpi na podstawie średniego zużycia za rok poprzedzający rozliczenie lub zgodnie z ustalonym na 2019 r. ryczałtem (w zależności od wyniku rozliczenia całego budynku). Ponadto każda nieprawidłowość dot. wodomierza i instalacji wodnej (zatrzymanie mechanizmu liczydła, uszkodzenie, niekontrolowany wyciek wody itd.) winny być natychmiastowo zgłaszane do administratora, w innym razie wodomierz nie jest ujmowany w rozliczeniu rocznym, które to następuje z wodomierza głównego,  analogicznie do przypadku wodomierzy z utraconymi cechami legalizacyjnymi. Ponadto przypominamy, iż każdorazowa wymiana wodomierza winna być zgłoszona do administratora nieruchomości.

 

W związku z występującą na budynkach różnicą kosztów zużycia wody wynikającą z różnicy wskazań wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych, aby zrozumieć mechanizm występowania ww. okoliczności przedstawiamy najczęstsze przyczyny, mające wpływ na występowanie rozbieżności:

 • przecieki w instalacjach spowodowane czynnikami technicznymi lub wypływem wody poniżej progu
  rozruchowego wodomierza (np. poprzez dławienie zaworu spłuczki lub przepuszczanie uszczelek przy
  nocnym wzroście ciśnienia w instalacji);
 • niejednoczesność odczytów wodomierzy, brak odczytów wodomierzy na dzień poprzedzający zmianę taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków;
 • zaokrąglenie odczytu do pełnych m³ (ma znaczenie przy niewielkim poborze wody);
 • montaż wodomierza mieszkaniowego (montaż pionowy zamiast poziomego powoduje obniżenie dokładności wskazań);
 • zapowietrzenie instalacji – uderzenie hydrauliczne możliwe po każdorazowej awarii na sieci zewnętrznej, szczególnie gdy wodomierz zainstalowany jest w najwyższym, punkcie instalacji;
 • dokładność ich wskazań (błąd pomiaru może spowodować różnicę do 10%) i nie ujawnianie przez liczydło wodomierza małych przecieków z urządzeń domowych, których suma jest tak duża, że zostanie zarejestrowana przez wodomierz główny;
 • nieprawidłowa eksploatacja wodomierzy, dławienie przepływu wody poprzez minimalne otwarcie zaworów odcinających, manipulacja i ingerencja osób niepowołanych;
 • niezadowalająca jakość wody, która powoduje odkładanie się w wodomierzu zanieczyszczeń, wapnia, żelaza itp., który w efekcie wskazuje mniejsze niż rzeczywiste zużycie wody.

Podsumowując powyższe, użytkownik lokalu, zgodnie z powyższymi unormowaniami zostaje obciążony kosztami za:

 • zużycie wody i odprowadzenie ścieków ustalone w oparciu o odczyt wodomierza indywidualnego zamontowanego w lokalu,
 • „niedobór” – naliczony proporcjonalnie do zużytej wody i odprowadzonych ścieków według wskazań wodomierza indywidualnego.

Różnice pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego na budynku, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych występują praktycznie zawsze i zostały przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U 2007, nr 209, poz. 1513), jak również dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady MID. W myśl obowiązujących przepisów błędy graniczne dopuszczalne wodomierzy w użytkowaniu są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych, co w praktyce przekłada się na błędy w granicach 10%.