Miejski Zarząd Nieruchomości zakończył remont kolejnego budynku, tym razem XIX-wiecznej kamienicy

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 w Świdnicy. Zakres remontu ustalony został

przy ścisłej współpracy z Konserwatorem Zabytków.

Prace obejmowały remont elewacji frontowej razem z gzymsami i cokołem z kamienia naturalnego.

                                         

Roboty zostały sfinansowane przy udziale środków z programu prowadzonego przez Gminę

Miasto Świdnica dotyczącego prac konserwatorskich, restauratorskich i robot budowlanych przy

obiektach zabytkowych.