DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mzn.swidnica.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Opublikowano: 2020-03-30/ Aktualizacja: 2021-03-08/ 2022-03-22/ Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Florczak e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 852 40 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świdnicy położony jest przy ul. Łukasińskiego 7.

  2. Posesja MZN nie dysponuje miejscami parkingowymi dla pojazdów interesantów, w tym dla osób niepełnosprawnych. Najbliższy parking znajduje się:

- wzdłuż ulicy Łukasińskiego (4 miejsca postojowe, brak miejsca dla osób niepełnosprawnych),

- przy ul. Księcia Bolka (brak miejsca dla osób niepełnosprawnych),

- przy ul. Siennej (brak miejsca dla osób niepełnosprawnych),

- w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy przy pl. Świętej Małgorzaty (w tym miejsce dla osoby niepełnosprawnej).

  1. Wejście do budynku MZN dla interesantów znajduje się od strony dziedzińca i oznakowane jest tabliczką „WEJŚCIE A”. Budynek ma trzy kondygnacje. Drzwi wejściowe mają szerokość 70 cm z możliwością otwarcia do szerokości 148 cm, nie otwierają się automatycznie; próg o wysokości 3-5 cm. Wewnątrz znajdują się schody prowadzące na kolejne kondygnacje zaopatrzone w poręcze (brak windy).

  2. Przy wejściu do budynku "A" znajduje się dzwonek dla osób ze szczególnymi potrzebami, który zawiadamia pracownika MZN o konieczności udzielenia pomocy przy otwieraniu drzwi oraz wejściu do siedziby firmy.

  3. Do obiektu mogą wejść osoby z psem asystującym.

  4. Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są kompleksowo w pomieszczeniu nr 1 na parterze budynku, bez konieczności przemieszczania się po obiekcie MZN.

  5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.