Niniejsza informacja wynika z obowiązków określonych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO:

 Administrator Danych Osobowych  (ADO):

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Miejski Zarząd Nieruchomości z siedzibą w Świdnicy przy ul. Łukasińskiego 7.

Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres podany wyżej,

- przez e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie:  74 852 40 71

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Miejski Zarząd Nieruchomości wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor to Osoba z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres podany wyżej,

- przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefonicznie: 609 019 402.

Cele przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

1. Miejski Zarząd Nieruchomości  przetwarza Państwa dane  osobowe   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO   w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie –  z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawie z dnia 24.06. 1994 r. o własności lokali oraz postanowienia umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną, ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, ustawie z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.

2. Możliwe jest też przetwarzanie Państwa danych w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej.

Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa:

Podanie danych ma charakter obligatoryjny.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

 Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach  skutkować będzie brakiem możliwości realizacji Państwa praw.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa  dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z usług Miejskiego Zarządu Nieruchomości, i dalej  przez okres na jaki ciążą na Administratorze inne obowiązki prawne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Dostęp do danych osobowych:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.

Wniesienie skargi do organu nadzorczego:

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy RODO.

Państwa  dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.