Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, zm.1309) najemcy są obowiązani utrzymywać lokale oraz zajmowane pomieszczenia we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym.  Miejski Zarząd Nieruchomości będzie przyjmował zgłoszenia najemców dot. niewłaściwego funkcjonowania instalacji lub urządzeń, których naprawa/wymiana jest obowiązkiem użytkowników lokali, ale  osoba dokonująca takiego zgłoszenia zostanie obciążona zgodnie z fakturą wykonawcy za w/w roboty. Wykaz napraw i konserwacji obciążających  najemców został przedstawiony w   zakładce „Informacjach dla mieszkańców”.