Gmina Miasto Świdnica Miejski Zarząd Nieruchomości ul. Łukasińskiego 7, 58-100 Świdnica

wzywa wszystkie osoby lub ich spadkobierców, których rzeczy ruchome pochodzące z eksmisji są przechowywane w magazynie przy ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, do ich odbioru w terminie do dnia 30 września 2022 r.

W przypadku nie zgłoszenia się w w/w terminie, przechowywane przedmioty zostaną zniszczone lub przekazane organizacjom charytatywnym w zależności od ich wartości.