Miejski Zarząd Nieruchomości sukcesywnie wdraża proces zagospodarowywania działek miejskich, zlokalizowanych w obszarze zabudowanym budynkami mieszkalnymi stanowiącymi zasób Gminy Miasto Świdnica. Nawiązywanie współpracy dotyczy zarówno osób fizycznych jak i wspólnot mieszkaniowych. Sukcesywnie składane są propozycje w sprawie możliwości zagospodarowania przyległego terenu komunalnego zgodnie z obowiązującymi regulacjami lokalnymi pozwalającymi na zawieranie umów dzierżawy.

      Zwyczajowo w wyniku bezumownych działań członków wspólnot mieszkaniowych i mieszkańców zasobów gminnych tereny miejskie zostały zdegradowane poprzez wykorzystywanie ich głównie na miejsca parkingowe i wewnętrzną komunikację do terenów zabudowanych bez zapewnienia właściwej infrastruktury. Wyzwania jakie niesie degradacja terenów miejskich wskazują na pilną potrzebę przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu, wspierania tak bardzo potrzebnej nam bioróżnorodności poprzez zakładanie kwietnych łąk czy trawników. Jedną z wspierających form gospodarowania przestrzenią komunalnych działek jest sukcesywne przywracanie im funkcji terenów zielonych. Dlatego MZN na wszystkich tych działkach, które nie znajdą zainteresowania wspólnot i lokalnych mieszkańców w zakresie użytkowania ich dla poprawienia warunków mieszkaniowych będzie podejmował zdecydowane kroki w kierunku przywrócenia ich „zielonej funkcji”, organizując na gruntach komunalnych trawniki czy też kwietne łąki. Jesteśmy przekonani, że ten kierunek zmian poza ograniczeniem nakładów inwestycyjnych pozwoli na poprawę retencji , obniżenie temperatury w okresie letnim, ograniczenie degradacji powierzchni miejskich działek, a jednocześnie utrzymanie takiego terenu będzie najmniej kapitałochłonne.

Nasze założenie mimo, że uwzględnia w pierwszej kolejności możliwość swobodnego kształtowania przestrzeni publicznej na potrzeby wspólnot mieszkaniowych czy innych podmiotów musi mieć również zakreślone ramy czasowe. Proponujemy aby wspólnoty mieszkaniowe czy prywatni właściciele zgłosili chęć pozyskania dodatkowej przestrzeni dla poprawy funkcjonowania swoich nieruchomości do końca br. Po tym terminie mamy zamiar rozpocząć proces rewitalizacji powierzonych nam w administrowanie działek miejskich.

       Proces porządkowania przestrzeni działek komunalnych który rozpoczęliśmy około dwa lata temu, zaowocował już nawiązaniem wielu partnerskich relacji, za co dziękujemy. Będziemy w dalszym ciągu zapraszać podmioty do dzierżawienia terenów miejskich. Jeżeli w Państwa przestrzeni znajduje się obszar komunalny, z którego chcieliby Państwo korzystać na własne potrzeby prosimy o kontakt. Każdy jest mile widziany.