Administrowanie budynkami komunalnymi w Świdnicy ma kilkudziesięcioletnią tradycję. 

Historia pierwszych podmiotów zarządzających nieruchomościami miejskimi po II Wojnie Światowej zaczyna się od końca 1946 r. kiedy to powstał Zarząd Nieruchomości Miejskich mający swą siedzibę w Rynku 4. W dniu 12 grudnia 1946 r. Miejska Rada Narodowa nadała Zarządowi statut powierzając mu administrowanie nieruchomościami.   

W latach 70-tych gospodarka komunalna i mieszkaniowa poddawana była wielu zmianom i reorganizacjom, w wyniku których na mocy zarządzenia Wojewody Wałbrzyskiego dokonano połączenia Świdnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ze Świdnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej i utworzono jedno wielobranżowe      Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w skład którego wchodziło m. in. pięć Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej, Zakład Oczyszczanie Miasta, Zakład Zieleni Miejskiej wraz z Zakładem Pogrzebowym, Zakładem Remontowym i Dyrekcją z całym zapleczem księgowo-administracyjnym, mieszczącym się przy ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy.

W latach 1991-1993 administrowaniem zasobów komunalnych zajmowała się miejska Spółka Akcyjna „Nieruchomości Świdnickie”.

W 1993 roku Rada Miejska w Świdnicy podjęła decyzję o likwidacji spółki. Kolejnym krokiem było powołanie jednostki budżetowej Administracja Budynków Komunalnych „Nieruchomości Świdnickie” na podstawie  Uchwały Nr XLV/433/93 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 września 1993r. Działalność w pełnym zakresie ABK NŚ rozpoczęła od 1 stycznia 1994 roku.

W celu poprawy efektywności gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością gminy Rada Miejska w Świdnicy z dniem 1 kwietnia 2003 roku przekształciła Administracja Budynków Komunalnych „NŚ” w zakład budżetowy Miejski Zarząd Nieruchomości. Forma zakładu budżetowego daje większą swobodę gospodarczą i finansową oraz umożliwia racjonalizacje działalności. Wynikowy charakter rozliczania się z budżetem Miasta powoduje większa przejrzystość finansów i daje możliwość lepszej oceny efektywności, w tej formie organizacyjnej zarządzanie nieruchomościami odbywa się do dnia dzisiejszego.

Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy kontynuuje administrowanie budynkami komunalnymi, a także zarządza wspólnotami mieszkaniowymi powstałymi na bazie mienia komunalnego.

Prace projektowe, remontowe, usuwanie awarii, prace porządkowe i inne zlecane są firmom zewnętrznym w drodze przetargów. 

Zatrudniamy pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych: technicznych, administracyjnych, prawniczych oraz księgowych; dwóch pracowników posiada licencje zarządcy nieruchomości oraz licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami.

 HISTORIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI KOMUNALNYMI z perspektywy 40 lat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świdnicy

Broszura do pobrania