Dział Techniczny

Podstawowym zadaniem Działu Technicznego jest podejmowanie działań w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego administrowanych nieruchomości, w tym: budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych. Dział Techniczny sprawuje stałą kontrolę obiektów budowlanych będących pod zarządem MZN w Świdnicy, a w szczególności: przeprowadzają wizje lokalne, dokonują oceny stanu technicznego, określają potrzeby remontowe w zakresie robót budowlanych i instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, prowadzą nadzór a także dokonują odbiorów robót budowlanych.

Komórka Kadrowo – Płacowa

Prowadzenie wszelkich spraw kadrowo-płacowych pracowników obecnych i byłych , obsługi kasowej a także spraw w zakresie bhp i zamówień publicznych dotyczących Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świdnicy . Prowadzenie spraw związanych z nieszczęśliwymi wypadkami osobowymi zaistniałymi na terenie posesji będących w zarządzie MZN.

Dział Ds. Prawnych

Dział zajmujący się przygotowaniem spraw do Sądu skierowanych przez poszczególne komórki organizacyjne. Wszczynanie egzekucji i prowadzenie wszelkiej korespondencji z tym związanej Obsługa Radcy Prawnego pod kątem spraw sądowo egzekucyjnych. Radca Prawny nie udziela porad prawnych!

Zarząd Nieruchomościami Wspólnymi

Czynności związane z administrowaniem Wspólnotami Mieszkaniowymi, utrzymaniem porządku i czystości. Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie tworzenia projektów uchwał dotyczących zarządu nieruchomością wspólną. Dział zajmuje się również sprawami związanymi z finansowaniem zewnętrznym polegającym na pozyskiwaniu dofinansowania do inwestycji oraz kredytów bankowych.

Dział Dokumentacji Czynszowej

Zawieranie umów na najem lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, dzierżawy terenu i ogródki przydomowe. Potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, przydział lokalu lub zamianę lokalu, wykupienie na własność. Prowadzenie negocjacji w sprawie spłaty zaległości. Udostępnianie do oględzin wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych. Obsługa najemców i właścicieli w zakresie uzgadniania sald i prowadzenie windykacji należności.

Dział Rozliczeń Mediów

Obsługa najemców i właścicieli w zakresie dotyczącym zużycia wody i odprowadzenia ścieków, a także dostarczonego ciepła do budynków oraz czynności związane z weryfikacją cech legalizacyjnych wodomierzy. Rozliczanie kosztów dostawy energii elektrycznej w zarządzanych nieruchomościach.

Główny Księgowy i Dział Księgowości Finansowej

Księgowość finansowa zajmuje się rozliczeniami finansowymi Miejskiego Zarządu Nieruchomości z instytucjami publicznymi i kontrahentami . Prowadzenie gospodarki finansowej zakładu budżetowego zgodnie z obowiązującymi zasadami,

W dziale dokonywane są również weryfikacje poprawności wpłat najemców lokali komunalnych, rozliczanie i wypłata kaucji, zwrot weksli oraz wypłata dodatków mieszkaniowych najemcom lokali komunalnych.

Dział Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych zajmuje się kompleksową obsługą Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie księgowo-finansowym z uwzględnieniem ewidencji ponoszonych kosztów, rejestracją wpływów, analizą płynności finansowej, roczną sprawozdawczością oraz informacją udzielaną współwłaścicielom nieruchomości pod kątem posiadanych środków.