Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Świdnicy pozostających w zarządzie Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świdnicy


I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów dostawy wody, zarówno zimnej jak i ciepłej użytkowej oraz odprowadzenia ścieków oraz ustalenia opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali gminnych usytuowanych w budynkach komunalnych stanowiących 100% własność Gminy Miasto Świdnica, zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości.2.

2. W przypadku gdy w niniejszym Regulaminie mowa wyłącznie o wodzie rozumie się przez to zarówno wodę zimną jak i wodę ciepłą użytkową, o ile ta ostatnia jest dostarczana do lokalu.

3. Przez lokal rozumie się lokal mieszkalny, pomieszczenie tymczasowe, lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalny zwany także lokalem użytkowym, garaż oraz inne pomieszczenia pozostające w użytkowaniu podmiotów o których mowa w ust. 4 pkt 6 niniejszego Regulaminu.

4. Przez użytkowników lokalu rozumie się:

 • najemcę lokalu mieszkalnego lub pomieszczenia tymczasowego oraz osoby wspólnie z nim zamieszkujące,
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny lub pomieszczenie tymczasowe bez tytułu prawnego,
 • najemcę lokalu użytkowego lub garażu,
 • osoby zajmujące lokal użytkowy lub garaż bez tytułu prawnego,
 • osobę dysponującą lokalem na podstawie umowy o remont lokalu lub adaptację lokalu,
 • inne podmioty korzystające z dostawy wody i odprowadzenia ścieków za pośrednictwem               przyłączy położonych w nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości, o ile w odrębnych umowach nie ustalono innych zasad rozliczenia niż wynikające z niniejszego Regulaminu.

5. Jednostką rozliczeniową zużycia wody i odprowadzenia ścieków jest 1 m³.

6. Przyjmuje się, iż ilość odprowadzonych ścieków równa się ilości dostarczonej wody.

7. Rozliczenie kosztów dostawy wody oraz odprowadzenia ścieków polega na podziale kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków, wynikających z faktur otrzymanych od dostawcy usług w danym okresie rozliczeniowym, na poszczególne lokale, a następnie rozliczenie naliczonych w okresie rozliczeniowym opłat zaliczkowych  w odniesieniu do tych kosztów.

8. Za okres rozliczeniowy, za który następuje rozliczenie opłat za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków dla poszczególnych lokali w budynku przyjmuje się okres 12 miesięcy, gdzie okres ten rozpoczyna się 01 stycznia a kończy 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Powyższy okres może ulec zmianie w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności.

9. Rozliczenia kosztów dostaw wody oraz odprowadzenia ścieków należy dokonać w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego.

10. Opłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków pobierana jest od użytkowników lokali w formie miesięcznej opłaty zaliczkowej i podlega rozliczeniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Opłaty zaliczkowe za dostawę wody i odprowadzenie ścieków są wnoszone przez użytkowników lokali w terminie określonym w umowie najmu, dzierżawy lub zawiadomieniu o naliczeniu opłat w ramach odszkodowania lub wynagrodzenia za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego.

11.Wysokość opłaty zaliczkowej za dostawę wody i odprowadzenie ścieków do lokali będzie ustalana przez Miejski Zarząd Nieruchomości z zastosowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie.


12. Wysokość opłaty zaliczkowej ulega zmianie w przypadkach:

 1. zmiany stawek opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków ustalanych przez dostawców tych usług oraz odpowiednio ciepła na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej,
 2. w przypadku stwierdzenia przez Miejski Zarząd Nieruchomości znacznego spadku lub wzrostu ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków w trakcie okresu rozliczeniowego bądź  w wyniku rozliczenia,
 3. uzasadnionego pisemnego (złożonego w formie papierowej lub elektronicznej) wniosku               użytkownika lokalu.

13. O powyższych zmianach wysokości zaliczki użytkownik lokalu zostanie powiadomiony przez Miejski Zarząd Nieruchomości na piśmie.

14. Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków rozlicza się odrębnie dla każdego budynku.

15. Za lokal opomiarowany uznaje się lokal w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe rejestrujące zużycie wody we wszystkich punktach czerpalnych występujących w lokalu, które to urządzenia posiadają: 

 1. ważną legalizację Głównego Urzędu Miar zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, lub dopuszczenie do eksploatacji – cechy legalizacji wydane przez organ administracji miar,
 2. oplombowanie układu instalacji wykonane przez służby techniczne Miejskiego Zarządu Nieruchomości lub podmiot działający na zlecenie Miejskiego Zarządu Nieruchomości, zabezpieczające przed nieuprawnionym zdjęciem wodomierza lub nielegalnym rozszczelnieniem połączenia,
 3. dokumentację odbioru wykonaną przez służby techniczne Miejskiego Zarządu Nieruchomości  lub podmiot działający na zlecenie Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

16. Za lokal nieopomiarowany uznaje się lokal, w którym ustalono, że:

  1. instalacja wodna jest niewyposażona w urządzenie pomiarowe lub urządzenia pomiarowe rejestrujące zużycie wody we wszystkich znajdujących się w lokalu punktach czerpalnych wody, lub
  2. urządzenie pomiarowe posiada nieważną lub uszkodzoną cechę legalizacyjną, przy czym w przypadku zamontowania w lokalu kilku urządzeń pomiarowych rejestrujących zużycie wody nieważność lub uszkodzenie cech legalizacji stwierdzono choćby w stosunku do jednego takiego urządzenia,
  3. stwierdzono uszkodzenie plomb założonych przez służby techniczne Miejskiego Zarządu  Nieruchomości  lub podmiot działający na zlecenie Miejskiego Zarządu  Nieruchomości,
  4. dokonano przeróbek instalacji wodnej umożliwiając pobór wody z pominięciem urządzenia pomiarowego,
  5. stwierdzono niesprawność urządzenia pomiarowego, powstałą z przyczyn zależnych lub niezależnych od użytkownika lokalu.

  17. W sytuacjach opisanych w ust. 16 powyżej uznaje się, że lokal był nieopomiarowany w całym okresie rozliczeniowym, w którym ujawniono którąkolwiek z przyczyn powodujących zakwalifikowanie lokalu jako nieopomiarowanego. 

  18. Użytkownik lokalu mieszkalnego i pomieszczenia tymczasowego zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania zmian ilości zamieszkujących w tym lokalu czy pomieszczeniu osób.

  19. Przez liczbę osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym lub pomieszczeniu tymczasowym rozumie się osoby zamieszkujące, zgodnie ze złożonym oświadczeniem użytkownika lokalu lub zgodnie z udokumentowanymi ustaleniami poczynionymi przez Miejski Zarząd Nieruchomości.

  20. Wszelkie zgłaszane przez użytkowników lokali do Miejskiego Zarządu Nieruchomości zmiany ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym lub pomieszczeniu tymczasowym mające wpływ na wymiar opłat, będą obowiązywały począwszy od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu  w którym dokonano takiego zgłoszenia.

  21. Za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w pomieszczeniach WC znajdujących się poza lokalem , w których zainstalowane są urządzenia pomiarowe, obciążani są użytkownicy lokalu wykorzystujący te pomieszczenia.

  22. W przypadku korzystania z pomieszczeń WC znajdujących się poza lokalem, w których zainstalowane są urządzenia pomiarowe, przez użytkowników dwóch lub więcej lokali, za zużycie wody i odprowadzenie ścieków obciążeni zostaną użytkownicy, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, proporcjonalnie do liczby osób użytkujących  poszczególne lokale.

  II. Montaż i odczyt urządzeń pomiarowych.

  23. Koszty zakupu, montażu, legalizacji, wymiany oraz ewentualnych ekspertyz urządzeń pomiarowych rejestrujących zużycie wody w lokalu ponoszą użytkownicy tego lokalu.

  24. Odczytu wskazań urządzeń pomiarowych dokonuje się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku ze wskaźnika tego urządzenia, tj. dziesiętnej.

  25. Użytkownik lokalu dokonuje na koniec okresu rozliczeniowego odczytu wskazań urządzenia pomiarowego lub urządzeń pomiarowych rejestrujących zużycie wody w  lokalu i przekazuje odczyt do Miejskiego Zarząd Nieruchomości w formie pisemnej (drogą papierową lub elektroniczną) lub telefonicznej (na potwierdzenie sporządzana jest adnotacja z terminem przyjęcia odczytu wraz z podpisem pracownika przyjmującego odczyt tą drogą) w terminie do 14 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.

  26. W przypadku zamiany, zbycia lub zdania lokalu opomiarowanego, ilość zużytej wody i odprowadzonych ścieków ujmuje się w protokole zdawczo – odbiorczym według stanu na dzień zamiany, zbycia lub zdania lokalu (pośredni odczyt), wpisując w tym protokole także numery urządzeń pomiarowych. Kopia w/w protokołu zostaje każdorazowo przekazywana do komórki rozliczającej zużycie wody. W przypadku lokalu nieopomiarowanego stosuje się rozliczenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 36 niniejszego Regulaminu wyliczone na dzień  zamiany, zbycia lub zdania lokalu. Nadto na pokrycie niedoboru o którym mowa w ust. 38-40 niniejszego Regulaminu pobiera się od dotychczasowego użytkownika lokalu opłatę stanowiącą 10% kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków naliczonych na dzień zamiany, zbycia lub zdania lokalu, płatną w terminie 30 dni od dnia zamiany, zbycia czy zdania lokalu. 

  27. Opłaty naliczone zgodnie z ust. 26 nie podlegają rozliczeniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

  III. Sposób rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków.      

  28. Koszt zużytej wody dostarczonej do budynku i koszt odprowadzanych ścieków rozliczany jest na wszystkich użytkowników lokali.

  29. Podstawą do rozliczenia ilości zużytej wody przez użytkowników lokali oraz odprowadzonych ścieków są wskazania wodomierza głównego zainstalowanego w budynku, w którym znajduje się lokal lub do którego instalacji podłączone są podmioty o których mowa w ust. 4 pkt 6 niniejszego Regulaminu.

  30. Użytkownik lokalu mieszkalnego i pomieszczenia tymczasowego wnosi miesięczne opłaty zaliczkowe na poczet należności za zużycie wody i odprowadzenie ścieków. Wysokość opłaty zaliczkowej z tytułu dostaw zimnej wody i odprowadzania ścieków ustalana jest indywidualnie dla każdego lokalu, na podstawie iloczynu następujących wartości: miesięcznej normy zużycia wody zadeklarowanej przez użytkownika lokalu (ilość metrów sześciennych na osobę), liczby osób będących użytkownikami lokalu i aktualnych stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków stosowanych przez dostawcę. Wysokość opłaty zaliczkowej z tytułu dostawy ciepłej wody użytkowej ustalana jest indywidualnie dla każdego lokalu, na podstawie iloczynu następujących wartości: miesięcznej normy zużycia wody zadeklarowanej przez użytkownika lokalu (ilość metrów sześciennych na osobę), liczby osób będących użytkownikami lokalu, aktualnych stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz stawki opłat z tytułu podgrzania 1 m3 wody stosowanych przez dostawców. 

  31. Użytkownicy lokali o których mowa w ust. 4 pkt 3-4 niniejszego Regulaminu wnoszą opłaty zaliczkowe w następujących formach:

  1. w przypadku zawarcia indywidualnej umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z dostawcą wnoszenie opłat następuje na podstawie faktur wystawianych przez Miejski Zarząd Nieruchomości zgodnie z odczytami dokonywanymi przez dostawcę,
  2. w przypadku braku indywidualnej umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z dostawcą wnoszenie opłat następuje zgodnie zasadami określonymi w umowie najmu, dzierżawy lub innej umowie na podstawie której następuje korzystanie z lokalu, także gdy doszło do zakończenia, wygaśnięcia lub rozwiązania tych umów.

  32. Użytkownicy lokali o których mowa w ust. 4 pkt 5 oraz wymienionych w ust. 16 niniejszego Regulaminu w przypadku gdy lokal jest zaopatrzony wyłącznie w zimną wodę wnoszą opłaty zaliczkowe stanowiące iloczyn wartości: miesięcznej normy zużycia wody wynoszącej 6m³ i aktualnych stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków stosowanych przez dostawcę. W przypadku gdy lokal wyposażony jest w ciepłą i zimną wodę wnoszą opłaty zaliczkowe stanowiące iloczyn wartości: miesięcznej normy zużycia wody wynoszącej 5 m³ dla zimnej wody i 2 m³ dla ciepłej wody i odpowiednio stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz stawki opłat z tytułu podgrzania 1 m3 wody stosowanych przez dostawców. 

  33. Użytkownicy lokali o których mowa w ust. 4 pkt 6 niniejszego Regulaminu wnoszą opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na podstawie odczytów urządzenia lub urządzeń pomiarowych rejestrujących zużycie wody wykonywanych w okresach dwumiesięcznych i obowiązujących w okresach za które nastąpił odczyt stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz stawki opłat z tytułu podgrzania 1 m³ wody, gdy jest dostarczana ciepła woda, stosowanych przez dostawców.

  34. Użytkownicy lokali o których mowa w ust. 4 pkt 6 niniejszego Regulaminu w przypadku gdy lokal jest nieopomiarowany wnoszą opłaty za okresy dwumiesięczne w oparciu o średnią zużycia wody ustaloną na podstawie ostatnich trzech niespornych odczytów i  obowiązujących w okresach za które następuje naliczenia opłaty stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz stawki opłat z tytułu podgrzania 1 m³ wody, gdy jest dostarczana ciepła woda, stosowanych przez dostawców.

  35. Z zastrzeżeniem ust. 38, 39 niniejszego Regulaminu, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, użytkowników lokali opomiarowanych ze zużycia wody i odprowadzania ścieków rozlicza się w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych rejestrujących zużycie wody w tych lokalach. 

  36. Z zastrzeżeniem ust. 39 i 40 niniejszego Regulaminu, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, użytkowników nieopomiarowanych lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych oraz użytkowników lokali o których mowa w ust. 4 pkt 5 niniejszego Regulaminu ze zużycia wody i odprowadzania ścieków rozlicza się ryczałtowo przyjmując normę zużycia j.n.:

  1. w przypadku gdy lokal wyposażony jest wyłącznie w zimną wodę użytkową - 6 m³ na osobę miesięcznie,
  2. w przypadku gdy lokal wyposażony jest w zimną i ciepłą wodę użytkową -  5 m³ na osobę miesięcznie z tytułu zimnej wody i 2 m³ na osobę miesięcznie z tytułu ciepłej wody.

  37. Z zastrzeżeniem ust. 39 i 40 niniejszego Regulaminu, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, użytkowników lokali, o których mowa w ust. 4 pkt 3-4 i 6 niniejszego Regulaminu, gdy lokale nie są wyposażone w wodomierze, rozlicza się ze zużycia wody i odprowadzania ścieków przyjmując normę zużycia odpowiednio według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, stosownie do rodzaju prowadzonej w nich działalności gospodarczej.

  38. W budynkach, w których w danym okresie rozliczeniowym wszystkie lokale mają status lokali opomiarowanych, różnica pomiędzy wielkością zużycia wody wynikającą z otrzymanych od dostawców usług faktur dla danego budynku za dany okres rozliczeniowy, a sumą zużycia wody wynikającą z odczytów wszystkich urządzeń pomiarowych rejestrujących zużycie wody w opomiarowanych lokalach jest rozliczana proporcjonalnie do wysokości zużycia wynikającego z rozliczenia indywidualnego.

  39. W budynkach, w których w danym okresie rozliczeniowym część lokali ma status lokali opomiarowanych a cześć status lokali nieopomiarowanych, różnica pomiędzy wielkością zużycia wody wynikającą z otrzymanych od dostawców usług faktur dla danego budynku za dany okres rozliczeniowy, a sumą zużycia wody wynikającą z odczytów wszystkich urządzeń pomiarowych rejestrujących zużycie wody w opomiarowanych lokalach oraz sumą rozliczeń ryczałtowych lokali nieopomiarowanych, rozliczana jest proporcjonalnie do wysokości zużycia wskazanego przez urządzenia pomiarowe dla lokali opomiarowanych i proporcjonalnie do wysokości zużycia wynikającego z rozliczenia ryczałtowego dla lokali nieopomiarowanych. 

  40. W budynkach, w których wszystkie lokale mają status lokali nieopomiarowanych, różnica pomiędzy wielkością zużycia wody wynikającą z otrzymanych od dostawców usług faktur dla danego budynku za dany okres rozliczeniowy, a sumą rozliczeń ryczałtowych zużycia wody i odprowadzania ścieków dla lokali nieopomiarowanych rozliczana jest na poszczególne lokale proporcjonalnie do wysokości zużycia wynikającego z rozliczenia ryczałtowego dla tych lokali. 

  41. W przypadku braku przekazania Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości odczytu urządzeń pomiarowych rejestrujących zużycie wody w lokalu w terminie do 14 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego, rozliczenie lokalu następuje według średniego zużycia wody w danym lokalu z poprzednich okresów,  chyba że w dacie przekazania spóźnionego odczytu nie nastąpiło jeszcze rozliczenie przez Miejski Zarząd Nieruchomości kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków dla budynku w którym znajduje się lokal którego dotyczy opóźnienie. W przypadku braku możliwości ustalenia średniego zużycia wody w danym lokalu z poprzednich okresów przyjmuje się wysokość zużycia na poziomie naliczenia opłat zaliczkowych.


  IV. Zasady rozliczania kosztów ciepłej wody użytkowej

  42. Koszt zużytej ciepłej wody użytkowej dla całego budynku ustalany jest na podstawie faktur dostawcy ciepła do podgrzania wody, z uwzględnieniem kosztu zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków.  Koszty związane z eksploatacją kotłowni rozliczane będą przy sporządzaniu rozliczenia zużycia ciepła na potrzeby grzewcze (c.o.).

  43. W przypadku braku wyodrębnienia na fakturach pozycji kosztów związanych z dostawą energii cieplnej zużytej do podgrzania wody, przy braku podlicznika rejestrującego zużycie ciepła dla w/w potrzeb, rozliczenie kosztów podgrzania wody z uwzględnieniem zużycia wody następuje wraz z rozliczeniem kosztów dostarczonego do budynku ciepła na potrzeby grzewcze (c.o.).

  44. Ilość podgrzanej wody dla całego budynku ustalana jest w oparciu o sumę wskazań wodomierzy indywidualnych, rejestrujących zużycie ciepłej wody w poszczególnych lokalach.

  45. Koszt ciepłej wody użytkowej dla danego lokalu ustala się poprzez iloczyn ilości zużytej ciepłej wody w danym lokalu i kosztu zużycia zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków za 1 m³ powiększonego o koszt podgrzania 1 m³ wody.


  V. Księgowanie rozliczeń oraz tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

  46. Różnica powstała pomiędzy wniesionymi przez użytkownika lokalu opłatami zaliczkowymi a faktycznymi kosztami zużycia wody i odprowadzenia ścieków zostanie rozliczona w następujący sposób:

  1. nadwyżka zaliczona zostanie na poczet bieżących opłat za używanie lokalu lub wypłacona na wskazany przez użytkownika lokalu rachunek bankowy, według wyboru użytkownika lokalu,
  2. w przypadku użytkownika lokalu, który posiada zadłużenie z tytułu opłat czynszowych lub innych opłat za używanie lokalu, nadwyżkę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia (odsetki, a w dalszej kolejności należność główna),
  3. niedobór zostanie zaksięgowany na konto opłat za świadczenie dotyczące lokalu i po otrzymaniu informacji o wysokości niedoboru użytkownik lokalu winien go uregulować w terminie do 14 dnia od daty otrzymania informacji o niedoborze.

  47. Wszelkie reklamacje z tytułu rozliczeń powinny być wnoszone na piśmie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania rozliczenia.

  48. Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty do czasu jej rozpatrzenia i powiadomienia o wyniku reklamacji.

  49. W razie stwierdzenia nieprawidłowości odczytu urządzenia pomiarowego lub urządzeń pomiarowych rejestrujących zużycie wody w lokalu, dokonane wcześniej rozliczenie zostanie skorygowane na podstawie danych z nowego odczytu.

  50. Reklamacje wniesione po terminie określonym w ust. 47 niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane według poniższych reguł:

  1. Dział Techniczny Miejskiego Zarządu Nieruchomości dokona odczytów kontrolnych oraz weryfikacji poprawności pracy urządzeń pomiarowych. Przeprowadzona zostaje także kontrola układu instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz urządzeń sanitarnych,
  2. W przypadku potwierdzenia się nieprawidłowości wskazanych w reklamacji, korekta rozliczenia zostanie uwzględniona w kolejnym okresie rozliczeniowym.

  VI. Dodatkowe obowiązki użytkownika lokalu.

  51. Właściwe zabezpieczenie urządzenia pomiarowego lub urządzeń pomiarowych rejestrujących zużycie wody w lokalu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

  52. Dbałość o należyty stan techniczny urządzenia pomiarowego lub urządzeń pomiarowych rejestrujących zużycie wody w lokalu oraz wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej. 

  53. Zachowanie w stanie nienaruszonym oplombowania urządzenia pomiarowego lub urządzeń pomiarowych rejestrujących zużycie wody w lokalu.

  54. Zapewnienie upoważnionym przedstawicielom Miejskiego Zarządu Nieruchomości dogodnego dostępu do urządzenia pomiarowego lub urządzeń pomiarowych rejestrujących zużycie wody w lokalu, w celu dokonania kontrolnego odczytu lub kontroli stanu technicznego tych urządzeń i układu instalacji wodnej i kanalizacyjnej. 

  55. Użytkownik lokalu winien zgłosić fakt montażu/wymiany urządzenia pomiarowego w terminie do 14 dni od daty dokonania w/w czynności. W przypadku zaniechania powyższego obowiązku lokal traktowany będzie jako nieopomiarowany za okres od początku okresu rozliczeniowego do dnia zaplombowania.  VII. Obowiązki Miejskiego Zarządu Nieruchomości według kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych.

  56. Za dokonywanie okresowego rozliczenia kosztów i opłat zaliczkowych z tytułu zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz poinformowanie o wynikach dokonanych rozliczeń użytkowników lokali odpowiedzialny jest  Dział Rozliczeń Mediów.

  57. Za kontrolę stanu technicznego urządzeń pomiarowych rejestrujących zużycie wody w lokalach oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej odpowiedzialny jest Dział Techniczny.

  58. Zgłoszenia lokatorów w sprawie legalizacji wodomierzy przyjmuje Dział Techniczny.

  59. Za oplombowanie i kontrolę oplombowania urządzeń pomiarowych rejestrujących zużycie wody w lokalach, które winno nastąpić w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wymiany/montażu urządzenia pomiarowego przez użytkownika lokalu, odpowiedzialny jest Dział Techniczny. Protokół  wymiany/montażu urządzenia pomiarowego należy przekazać niezwłocznie do Działu Rozliczeń Mediów. 

  60. Za powiadomienie użytkownika lokalu o zmianie cen wody i odprowadzenia ścieków  odpowiedzialny jest Dział Dokumentacji Czynszowej.

  61. Za naliczenie opłat zaliczkowych dla użytkowników lokali odpowiedzialny jest Dział Dokumentacji Czynszowej.  VIII. Podstawy prawne.

  62. Regulamin opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w niżej wskazanych aktach prawnych:

  1. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2020 r. poz. 611, z późn.zm.),
  2. ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437, z późn.zm.),
  3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8 z 2002 r. poz. 70),
  4. ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2020 r. poz. 140, z późn.zm.),
  5. ustawa z dnia  10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.  z  2020 r. poz.  833, z późn. zm.),
  6. statut Miejskiego Zarządu Nieruchomości z siedzibą przy ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy.


  IX. Postanowienia końcowe

  63. Regulamin obowiązuje od 6 listopada 2023 r. z wyjątkiem ust 8, który obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.