OBSŁUGA W RAMACH ZARZĄDU

 • Wykonywanie obowiązku rejestrowego Wspólnoty Mieszkaniowej (REGON, NIP,
  rachunek bankowy),
 • Zawieranie umów na dostawy mediów (woda, prąd, gaz),
 • Zawieranie umów na usługi (sprzątanie, dzierżawa pojemników na odpady komunalne,
  przeglądy techniczne, ekspertyzy, remonty, nadzory),
 • Zawieranie umowy ubezpieczenia budynku,
 • Przygotowanie i przeprowadzanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Opracowanie planów zarządzania nieruchomością wspólną zgodnie z preferencjami
  właścicieli


ADMINISTROWANIE

 • Wyszukiwanie firm świadczących usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz
  negocjowanie cen i warunków umów,
 • Kontrola i nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów
  wspólnych nieruchomości,
 • Kontrola i nadzór nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości,
 • Dokonywanie odczytów liczników lub nadzór nad wykonywaniem odczytów liczników
  przez podmioty zewnętrzne, w okresach wynikających z terminów rozliczeń mediów,
 • Nadzór nad terminowym wykonywaniem kontroli technicznych, okresowych przeglądów
  nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z
  wymaganiami Prawa Budowlanego,
 • Sporządzenie regulaminów oraz instrukcji dot. nieruchomości wspólnych,
 • Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i
  użytkownikami nieruchomości,
 • Prowadzenie biura Administracji (korespondencja z mieszkańcami, odbieranie telefonów,
  maili),
 • Kontakt telefoniczny z administratorem oraz internetowa obsługa mieszkańców,
 • Przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu właścicieli lokali,
 • Wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali


OBSŁUGA PRAWNA

 • Reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi,
 • Przygotowanie umów na dostawy mediów, usług i roboty budowlane,
 • Opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych Wspólnoty (regulaminów, itp.),
 • W sprawach szczególnie skomplikowanych współpracujemy z kancelarią prawną.


OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • Otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i usług,
 • Prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • Pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek i wpłat za media,
 • Pobieranie dochodów z pożytków,
 • Windykacja należności,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • Rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i składanie deklaracji.


OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI

 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym Książki Obiektu
  Budowlanego, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń
  stanowiących jej wyposażenie,
 • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • Przyjmowanie i zlecanie usunięcia usterek części wspólnych,
 • Kontrola i nadzór nad odbiorem prac remontowych i modernizacyjnych,
 • Wykonywanie podjętych uchwał przez właścicieli nieruchomości,
 • Bieżące monitorowanie ogólnego stanu technicznego nieruchomości,
 • Przygotowywanie planów remontowych,
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.


ZAPRASZAMY WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI DO WSPÓŁPRACY.