LOKALE MIESZKALNE

Osoba, na której ciąży dług z tytułu braku regulowania czynszu najmu lub opłat związanych z zamieszkiwaniem w komunalnym lokalu mieszkalnym, socjalnym albo pomieszczeniu tymczasowym może ubiegać się o udzielenie pomocy w spłacie długu na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XLI/451/18 z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu Świdnicy lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego upoważnionych w formach takich jak:

  • rozłożenie spłaty długu na raty ( maksymalnie na 36 rat miesięcznych )

Do udzielenia ulgi dot. rozłożenia zaległości na raty uprawnieni są:

-Prezydent Miasta Świdnicy – bez względu na wysokość kwoty zaległości

-Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy – do kwoty nie przekraczającej 6000,00 zł

Wniosek powinien zawierać informacje, dotyczące wystąpienia okoliczności uzasadniające składany wniosek, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna – oświadczenie o stanie majątkowym. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

  • odroczenie terminu płatności długu,

Do udzielenia ulgi dot. rozłożenia zaległości na raty uprawnieni są:

-Prezydent Miasta Świdnicy – bez względu na wysokość kwoty zaległości

-Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy – do kwoty nie przekraczającej 6000,00 zł

Wniosek powinien zawierać informacje, dotyczące wystąpienia okoliczności uzasadniające składany wniosek, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna – oświadczenie o stanie majątkowym. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

  • umorzenie zaległości

Do udzielenia ulgi dot. rozłożenia zaległości na raty uprawnieni są:

-Prezydent Miasta Świdnicy – bez względu na wysokość kwoty zaległości

-Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy – do kwoty nie przekraczającej 6000,00 zł

Wniosek powinien zawierać informacje, dotyczące wystąpienia okoliczności uzasadniające składany wniosek, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna – oświadczenie o stanie majątkowym. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

  • odpracowanie zadłużenia

Wniosek o odpracowanie zaległości w formie wykonywania świadczeń wolontarystycznych należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej).

Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi. Postępowanie wyjaśniające dotyczące sytuacji materialnej, życiowej, zdrowotnej wnioskodawcy w przypadku wyrażenia zgody na pomoc kończy się zawarciem porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Świdnica lub Miejskim Zarządem Nieruchomości w Świdnicy a Dłużnikiem.

  • dodatki mieszkaniowe

Jedną z form pomocy, o którą mogą się ubiegać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej jest dodatek mieszkaniowy.

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych, a także druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49, Referat Gospodarki Mieszkaniowej II piętro pokój nr 220.

LOKALE UŻYTKOWE:

Zasady udzielania pomocy osobom posiadającym zadłużenie związane z korzystaniem ze stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica lokali użytkowych również są uregulowane w wyżej wskazanej uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy, która przewiduje następujące formy udzielenia pomocy:

  • rozłożenie spłaty długu na raty,
  • odroczenie terminu płatności długu,
  • umorzenie zaległości

W przypadku gdy o pomoc w spłacie zadłużenia ubiega się osoba prowadząca działalność gospodarczą wówczas dodatkowo zastosowanie znajdują przepisy o udzielaniu pomocy de minimis.